ECM College

Ireland Ireland

6 LƯỢT XEM

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại ECM College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€850

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€500

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€2,480

HỌC NGHỀ

€2,250

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học