Khóa học Công tác xã hội được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Beijing Normal University - Hong Kong Baptist University United International College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

¥35,200

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

¥6,400

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

¥90,000

BẬC CAO HỌC

¥93,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!