Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Beijing Normal University - Hong Kong Baptist University United International College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

¥35,200

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

¥6,400

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

¥90,000

BẬC CAO HỌC

¥93,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!