The University of Winnipeg - Professional, Applied and Continuing Education

Canada

1297 LƯỢT XEM

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại The University of Winnipeg - Professional, Applied and Continuing Education

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$9,600

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

CAD$6,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

CAD$18,300

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!