Herzing College

Herzing College

Canada

6022 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Herzing College, founded in 1965, is an educational provider based in Canada- with campuses in Montreal; Oshawa; Ottawa; Scarborough; Toronto; and Winnipeg. Some of the subject areas covered by Herzing include 3D Animation; Business Administration; Industrial Drafting; Network Administration; Digital Media Design; Architectural Design; Banking & Financial Services; Mechanical Engineering Design; and Computerized Accounting.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Herzing College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$10700

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

CAD$3600

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!