Eastern Washington University - Master of Business Administration

Eastern Washington University - Master of Business Administration

Mỹ

1288 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The MBA program at Eastern Washington University is designed around a core of specific skills needed by managers in the present rapidly evolving world economy. The program addresses specific needs in the areas of decision making, research experience necessary to provide information, managerial communication skills, managing human resources and providing leadership, creative and critical analysis of business issues and business vision, strategy, and policy administration. The emphasis is on development of skills and processes and the integration of the functional areas of business. This approach prepares students for the open business firm of today, which operates across functional lines stressing cooperative problem solving.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Eastern Washington University - Master of Business Administration

Đời sống sinh viên qua các con số

SỐ LƯỢNG SINH VIÊN

TỔNG SỐ SINH VIÊN

79

CHI PHÍ THEO NĂM*

CHI PHÍ SINH HOẠT

$10978

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

$5578

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!