Why Study at HKUST?
Your Right Choice
Study Options
Student Sharing
Recruitment Events
Programs & Areas of Study
Fees and Funding
Application & Admissions
After Getting an Offer
Pre-arrival and Registration
Continuing Education

Tổng quan

Được thành lập vào năm 1991, Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (HKUST) là một trường đại học trẻ tuổi và tạo dựng được nhiều sự khác biệt thông qua tốc độ tăng trưởng nhanh chóng trên toàn cầu, kết quả xếp hạng trên nhiều lĩnh vực khác nhau và đặc biệt là chất lượng vượt trội trong nghiên cứu. Chất lượng nghiên cứu của HKUST đặc biệt nổi trội ở các ngành Khoa học, Kỹ thuật, Thương mại, Nhân văn & Khoa học Xã hội và Môi trường học, giúp trường vượt qua mọi rào cản tri thức trong kỷ nguyên thông tin hiện nay.

HKUST có cả các chương trình nghiên cứu và học thuật bậc sau cử nhân được giảng dạy trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Các chương trình sau cử nhân của trường được giảng dạy tại năm trường thành viên: Khoa học, Kỹ thuật, Thương mại và Quản lý, Nhân văn & Khoa học Xã hội và Văn phòng đào tạo liên ngành.

Chương trình nghiên cứu bậc sau cử nhân

Có hai nhóm chương trình nghiên cứu sau cử nhân (RPg) tại trường – Thạc sĩ nghiên cứu (MPhil) và Tiến sĩ nghiên cứu (PhD). Cả hai chương trình này đều được tổ chức bao gồm cả mô hình dạy lên lớp và chuẩn bị luận văn nghiên cứu. Một báo cáo luận văn bậc thạc sĩ sẽ được thực hiện dựa trên một đề tài cụ thể; trong khi đó, một luận văn bậc tiến sĩ sẽ góp phần xây dựng, khai thông biên giới tri thức của một lĩnh vực cụ thể.  

Các chương trình Thạc sĩ theo hình thức lên lớp

Sinh viên theo học chương trình Thạc sĩ lên lớp (TPg) phải đảm bảo các điều kiện học tập tối thiểu được ghi rõ trong phần miêu tả nội dung khóa học và cũng phải thực hiện một dự án nghiên cứu nhất định. Các chương trình cấp bằng TPg gồm có Thạc sĩ khoa học xã hội (MA), Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA), Thạc sĩ Khoa học (MSc) hay Thạc sĩ Quản trị kinh doanh cấp quản lý (EMBA).

Thông tin chi tiết về các chương trình đào tạo…