Các khóa học dự bị Đại học tại University of Otago Language Centre and Foundation Year

University of Otago Language Centre and Foundation Year

University of Otago Language Centre and Foundation Year

New Zealand

3279 LƯỢT XEM

Khóa học tiếng Anh

Foundation Year - Arts

31 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 2 terms

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Mười 2017

NZ$21,798.00 (349,148,602 đ) một năm

Xem thêm chi tiết khóa học

Foundation Year - Business / Commerce

131 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 2 terms

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Mười 2017

NZ$21,798.00 (349,148,602 đ) một năm

Xem thêm chi tiết khóa học

Foundation Year - Health Science

69 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 2 terms

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2017

NZ$22,736.00 (364,172,980 đ) một năm

Xem thêm chi tiết khóa học

Foundation Year - Science

24 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 2 terms

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Mười 2017

NZ$22,736.00 (364,172,980 đ) một năm

Xem thêm chi tiết khóa học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH